Bij Jet en uw privacy

 

Stichting Bij Jet kan haar werk alleen doen als we gegevens van deelnemers (cliënten) vastleggen en bewaren. Veel van die gegevens zijn privacygevoelig. We zijn ons daarvan bewust. We houden ons vanzelfsprekend aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We slaan persoonsgegevens op (naam, adres, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, werkervaring, opleiding, vrijwilligerswerk). Daarnaast maken we van elk gesprek een verslag. Ook die verslagen slaan we op. We bewaren deze documenten tot zes maanden nadat een begeleidingstraject is afgesloten. Elke deelnemer wordt van die afsluiting in kennis gesteld. Ook het verwijderen van de bestanden wordt aangekondigd aan de betrokkene.

De bestanden zijn slechts toegankelijk voor de, al dan niet bezoldigde, geautoriseerde medewerkers die als adviseur de deelnemers begeleiden. Zij zijn verplicht alle gegevens met betrekking tot deelnemers vertrouwelijk te behandelen en daar geheimhouding over te betrachten. Die geheimhouding blijft van kracht na een eventueel vertrek bij Stichting Bij Jet, op straffe van aangifte dan wel juridische acties. Een opgave van de namen van de adviseurs die geautoriseerd zijn, is op aanvraag beschikbaar.

Alle data van deelnemers zijn, conform de AVG, opvraagbaar door die deelnemers. Gegevens worden slechts met derden gedeeld, na uitdrukkelijke toestemming op schrift of per mail van die deelnemers. Dat geldt ook voor publicatie van getuigenissen van deelnemers op de website van Bij Jet en sociale media – deze teksten en foto’s worden pas openbaar gemaakt na uitdrukkelijke toestemming door betrokkene.

Digitale data zijn opgeslagen op het internet-gebaseerde systeem Drive. Drive voldoet aan algemene, internationale standaarden op het gebied van beveiliging. Alleen de geautoriseerde adviseurs van Stichting Bij Jet hebben er toegang toe. Documenten in ‘hard copy’ (op papier) worden bewaard in een afgesloten kast. Het kantoor van Bij Jet is ondergebracht in een gebouw dat elektronisch en met camera’s is beveiligd. Mocht onverhoopt door middel van bijvoorbeeld inbraak of hack data worden ontvreemd, dan worden de mogelijk betrokken deelnemers hiervan direct op de hoogte gesteld. Inbraak of hack worden, wederom zoals wettelijk verplicht is, gedocumenteerd.

De website van Bij Jet maakt gebruik van cookies. Bij Jet gebruikt cookies slechts om het bereik van de website te analyseren en zet ze nooit in om bezoekers actief te benaderen of reclame aan te bieden. IP-adressen worden niet bewaard.